Skip to content

Tìm kiếm danh mục khách hàng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm danh mục khách hàng đã có trong danh sách danh mục khách hàng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm danh mục khách hàng

1. Mở danh sách danh mục khách hàng

Chọn chức năng Email Quảng cáo (1) sau đó chọn Danh mục KH (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các danh mục khách hàng.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3 Bấm nút tìm kiếm (3) để bắt đầu tìm kiếm .
2.4 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

(Xem thông tin chi tiết tìm kiếm)

3. Mở danh mục khách hàng

Chọn danh mục khách hàng (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết danh mục khách hàng