Skip to content

Báo cáo chi tiết Doanh số khách hàng

1. Giới thiệu

Báo cáo này giúp theo dõi chi tiết doanh số bán hàng hóa theo từng khách hàng trong khoảng thời gian được chọn.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Báo cáo chi tiết Doanh số khách hàng

1. Mở báo cáo

Chọn chức năng Báo cáo (1) sau đó chọn Chi tiết Doanh số khách hàng (2) trong Danh sách Báo cáo

2. Chọn thông tin tìm kiếm

Lưu ý

Báo cáo công ty mẹ sẽ bao gồm toàn bộ doanh số của các công con.

2.1 Chọn thời gian (1) chạy báo cáo
2.2 Chọn khách hàng (2) chạy báo cáo
2.3 Chọn Loại (3) chạy báo cáo
2.4 Chọn nút Tìm kiếm (4) để chạy báo cáo
2.5 Chọn nút Làm sạch (5) để xóa dữ liệu tìm kiếm trước đó.

3. Kết quả tìm kiếm

3. Xuất báo cáo ra file

(Xem ở 06. Báo cáo/ Tính năng chung của báo cáo)