Skip to content

Báo cáo Doanh số sản phẩm

1. Giới thiệu

Báo cáo này giúp theo dõi tổng doanh số bán hàng hóa theo từng sản phẩm trong khoảng thời gian được chọn .

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Báo cáo Doanh số bán hàng sản phẩm

1. Mở báo cáo

Chọn chức năng Báo cáo (1) sau đó chọn Doanh số sản phẩm (2) trong Danh sách Báo cáo

2. Chọn thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn thời gian (1) chạy báo cáo
2.2 Chọn khách hàng (2) chạy báo cáo
2.3 Chọn sản phẩm (3) chạy báo cáo
2.4 Chọn nút Tìm kiếm (4) để chạy báo cáo
2.5 Chọn nút Làm sạch (5) để xóa dữ liệu tìm kiếm trước đó.

3. Kết quả tìm kiếm báo cáo

3. Xuất báo cáo ra file

(Xem ở 06. Báo cáo/ Tính năng chung của báo cáo)