Skip to content

Báo cáo Xuất nhập tồn

1. Giới thiệu

Báo cáo này giúp theo dõi số lượng hàng hóa ra vào kho trong khoảng thời gian được chọn.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Báo cáo xuất nhập tồn

1. Mở báo cáo Xuất nhập tồn

Chọn chức năng Báo cáo (1) sau đó chọn Xuất nhập tồn (2) trong Danh sách Báo cáo

2. Chọn thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn thời gian (1) chạy dữ liệu
2.2 Chọn kho hàng (2) chạy báo cáo
2.3 Chọn Loại sản phẩm (3) chạy báo cáo
2.4 Chọn nút Tìm kiếm (4) để chạy báo cáo
2.5 Chọn nút Làm sạch (5) để xóa dữ liệu tìm kiếm trước đó.

3. Kết quả tìm kiếm

3. Xuất báo cáo ra file

(Xem ở 06. Báo cáo/ Tính năng chung của báo cáo)