Skip to content

Tính năng chung của báo cáo

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn xuất file báo cáo. Các file báo cáo điều được xuất ra file dưới các dạng Excel và PDF.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tính năng chung

Vào Báo cáo chọn báo cáo bất kì

1. Chọn chức năng xuất file

Chọn (1) để xuất file dưới dạng PDF
Chọn (2) để xuất file dưới dạng Excel

2. Các file được xuất