Skip to content

Báo cáo Đếm kho

1. Giới thiệu

Báo cáo này giúp in ra danh sách hàng hóa và số lượng tồn đang có trong kho và gửi cho bộ phận kiểm kho.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Báo cáo Đếm kho

1. Mở báo cáo Đếm kho

Chọn chức năng Báo cáo (1) sau đó chọn Xuất nhập tồn (2) trong Danh sách Báo cáo

2. Chọn thông tin tìm kiếm

2.1 Chọn thời gian (1) chạy dữ liệu
2.2 Chọn kho hàng (2) chạy báo cáo
2.3 Chọn Loại sản phẩm (3) chạy báo cáo
2.4 Chọn nút Tìm kiếm (4) để chạy báo cáo
2.5 Chọn nút Làm sạch (5) để xóa dữ liệu tìm kiếm trước đó.

3. Kết quả tìm kiếm

3. Xuất báo cáo ra file

(Xem ở 06. Báo cáo/ Tính năng chung của báo cáo)