Skip to content

Quản lý người sử dụng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tạo, phân quyền và quản lý người dùng sử dụng trên phần mềm.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước tạo người sử dụng

1. Tạo nhân viên mới

1. Vào menu Nhân viên/ Tạo nhân viên

Chọn chức năng Nhân viên (1) sau đó chọn Tạo nhân viên (2)

2. Nhập thông tin nhân viên

2.1 Nhập Tên (1)
2.2 Nhập Email (2)
2.3 Đánh dấu vào ô tạo người dùng (3) nếu muốn tự động tạo mới tài khoản người dùng cho nhân viên.

Nhập đầy đủ các thông tin còn lại (nếu có).

3. Nhấn Lưu để lưu nhân viên. Trường hợp không lưu thì ấn hủy

2. Tìm nhân viên

1. Mở danh sách nhân viên

Chọn chức năng Nhân viên (1) sau đó chọn Tìm nhân viên (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các nhân viên.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

2.1. Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2. Nhập nội dung tìm kiếm (2)
2.3. Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.4. Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

3. Mở Nhân viên

Chọn Nhân viên (1) sau đó chọn Mở (2).

4. Xem thông tin chi tiết Nhân viên

3. Tạo người dùng

1. Tạo người dùng mới

Lưu ý

Nếu đã đánh dấu vào ô Tạo người dùng khi tạo nhân viên mới thì không cần thực hiện bước này.

Chọn menu Quản trị (1) sau đó chọn Người dùng (2), chọn nút Tạo mới (3) để tạo người dùng mới.

2. Nhập thông tin người dùng

2.1 Nhập Tên (1)
2.2 Chọn loại (2)
2.3 Chọn đối tượng (3). Đối tượng thuộc từng loại đã được tạo sẵn
2.4 Nhập tên đăng nhập (4)
2.5 Nhập Mật mã (5)
2.6 Chọn nhóm người dùng (6). Nhóm người dùng được tạo trong phần Quản trị/ Nhóm người dùng

3. Nhấn Lưu để lưu người dùng. Trường hợp không lưu thì ấn hủy