Skip to content

Quản lý nhóm người dùng

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách tạo và quản lý nhóm người dùng.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tạo nhóm người dùng

1. Tạo nhóm người dùng mới


Chọn menu Quản trị (1) sau đó chọn Nhóm người dùng (2), chọn nút Tạo mới (3) để tạo nhóm người dùng mới.

2. Nhập thông tin cơ bản

2.1 Nhập Tên (1)
2.2 Nhập mô tả (2)

2. Phân quyền nhóm người dùng dựa trên chức năng

Đánh dấu vào tính năng được quyền sử dụng

3. Phân quyền nhóm người dùng dựa trên dữ liệu

Đánh dấu vào dữ liệu được quyền sử dụng

4. Nhấn Lưu để lưu nhóm người dùng. Trường hợp không lưu thì ấn hủy