Skip to content

Thay đổi thông tin cá nhân

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn cách thay đổi thông tin cá nhân cơ bản như tên, email, mật khẩu...

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Các bước thay đổi thông tin cá nhân

1. Đăng nhập

Đăng nhập vào hệ thống với thông tin người dùng cần thay đổi mật khẩu

2. Vào trang cá nhân

2.1 Chọn tên người dùng (1)
2.2 Chọn trang cá nhân (2)

3. Chọn nút sửa

4. Thay đổi mật khẩu

4.1 Đánh dấu vào ô đổi mật khẩu (1)
4.2 Nhập mật khẩu cũ (2)
4.3 Nhập mật khẩu mới (3)
4.4 Nhập lại mật khẩu mới (4)

Lưu ý

Các thông tin cá nhân khác như họ tên, điện thoại, email... có thể bổ sung hoặc thay đổi.

5. Chọn Lưu (1) để cập nhật thay đổi mới