Skip to content

Quản lý tài liệu

1. Giới thiệu

Phần này hướng dẫn tìm kiếm là thêm thông tin tìm kiếm.

Hướng dẫn này áp dụng cho các phiên bản:
CRM Best Systems 8
CRM Best Systems 8 for Trading

2. Tìm kiếm

Lưu ý

Hướng dẫn này dùng tìm kiếm khách hàng những tìm kiếm khác tượng tự.

1. Mở danh sách cần tìm kiếm

Chọn chức năng Khách hàng (1) sau đó chọn Tìm khách hàng (2) trên thanh menu để hiển thị danh sách các khách hàng.

2. Thêm thông tin tìm kiếm

Lưu ý

Nhập và chọn nội dung cần tìm kiếm.

2.1 Bấm vào nút thêm tìm kiếm để thêm các mục tìm kiếm (1)
2.2 Bấm nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm (3) .
2.3 Trường hợp muốn xóa dữ liệu tìm kiếm thì bấm Làm sạch (4)

2.1 Chỉnh sửa cột

Chỉnh sửa cột bằng cách chọn và điểu chỉnh độ rộng của cột để xem đầy đủ thông tin của cột đó

2.2 Sắp xếp tìm kiếm

Sắp xếp dữ liệu bằng cách chọn vào cột muốn sắp xếp (1)